Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
โครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ.2563
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
อบต.สำโรงทาบ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัย และไฟลามทุ่ง ณ บริเวณรอบณ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อบต.สำโรงทาบ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัย และไฟลามทุ่ง ณ บริเวณรอบณ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
 
 
 
 
[ 22-05-2563] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต ...   ประกาศรายชื่อ 
[ 09-04-2563] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักง ...   doc120200409033332.pdf 
[ 01-11-2562] ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุของ อบต.สำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2564   1254 
[ 27-06-2562] ผลคะแนนโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   ผลคะแนน LPA  
[ 11-06-2562] คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ   ชำระภาษี 
 
 
 
[ 24-04-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรโรยหินคลุก ...   doc120200424105647.pdf 
[ 24-04-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรหินคลุก สาย ...   doc120200424105432.pdf 
[ 24-04-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง สายท ...   doc120200424105232.pdf 
[ 21-04-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรังสายบ้ ...   doc120200422040408.pdf 
[ 21-04-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง สายท ...  
 
 
 
[ 03-04-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...   doc120200403085344.pdf 
[ 20-01-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ...   doc120200120031554.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ...   doc120191011073620.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ...   doc120191011073606.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...   doc120191011073548.pdf 
 
 
 
HTTP Exception: 1 HTTP Transport Error - Unable to establish connection to host 119.59.122.46