Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
อบต.สำโรงทาบ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัย และไฟลามทุ่ง ณ บริเวณรอบณ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อบต.สำโรงทาบ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัย และไฟลามทุ่ง ณ บริเวณรอบณ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
 
 
 
 
[ 01-11-2562] ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุของ อบต.สำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2564   1254 
[ 27-06-2562] ผลคะแนนโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   ผลคะแนน LPA  
[ 11-06-2562] คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ   ชำระภาษี 
[ 06-06-2562] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือเปียกไปใช้ประโย ...   ลงทะเบียนขยะมูลฝอย 
[ 06-06-2562] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้านจัดการตนเอง)   วิธีการจัดการขยะ 
 
 
 
[ 20-11-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ ...   doc120191120041959.pdf 
[ 06-11-2562] ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ...   doc120191106093729.pdf 
[ 04-11-2562] ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง (แบบ บก.06)   doc120191104093445.pdf 
[ 04-11-2562]  เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 ...   doc120191104090935.pdf 
[ 04-11-2562] ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ...   doc120191104090632.pdf 
 
 
 
[ 20-01-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ...   doc120200120031554.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ...   doc120191011073620.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ...   doc120191011073606.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...   doc120191011073548.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ...   doc120191011073528.pdf