Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการกำจัดผักตบชวา วัชพืชที่คลองห้วยแสง ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านสำโรงทาบ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการกำจัดผักตบชวา วัชพืชที่คลองห้วยแสง ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านสำโรงทาบ
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือด้านการแซวผ้า ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสำโรงทาบ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือด้านการแซวผ้า ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสำโรงทาบ
โครงการ
โครงการ "เล่น ปน เรียน" ประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน และสำโรงทาบ
 
 
 
 
[ 01-11-2562] ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุของ อบต.สำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2564   1254 
[ 27-06-2562] ผลคะแนนโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   ผลคะแนน LPA  
[ 11-06-2562] คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ   ชำระภาษี 
[ 06-06-2562] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือเปียกไปใช้ประโย ...   ลงทะเบียนขยะมูลฝอย 
[ 06-06-2562] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้านจัดการตนเอง)   วิธีการจัดการขยะ 
 
 
 
[ 20-11-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ ...   doc120191120041959.pdf 
[ 06-11-2562] ร่างขอบเขตของงาน (TOR)ซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ...   doc120191106093729.pdf 
[ 04-11-2562] ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง (แบบ บก.06)   doc120191104093445.pdf 
[ 04-11-2562]  เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,40 ...   doc120191104090935.pdf 
[ 04-11-2562] ประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ...   doc120191104090632.pdf 
 
 
 
[ 20-01-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ...   doc120200120031554.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ...   doc120191011073620.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ...   doc120191011073606.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...   doc120191011073548.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ...   doc120191011073528.pdf