Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต.พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเยาวชน ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2562
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเยาวชน ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2562
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2562
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2562
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดตามจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดตามจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในช่งเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในช่งเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
 
 
 
 
[ 27-06-2562] ผลคะแนนโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561   ผลคะแนน LPA  
[ 11-06-2562] คำแนะนำการชำระภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ   ชำระภาษี 
[ 06-06-2562] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง ลงทะเบียนผู้ต้องการมูลฝอยอินทรีย์ หรือเปียกไปใช้ประโย ...   ลงทะเบียนขยะมูลฝอย 
[ 06-06-2562] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง วิธีการบริหารจัดการขยะมูลฝอย (หมู่บ้านจัดการตนเอง)   วิธีการจัดการขยะ 
[ 06-06-2562] ประกาศ อบต.สำโรงทาบ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ อบ ...   ผู้มีสิทธฺ พ.ค. 
 
 
 
[ 08-10-2562] ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   doc120191008085621.pdf 
[ 16-09-2562] ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) มีปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ...   doc120190916041208.pdf 
[ 09-09-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินเสริมผิวจราจรห ...   doc120190909072724.pdf 
[ 29-08-2562] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120190829054937.pdf 
[ 28-08-2562] เอกสารประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน (e-bidding)   doc120190828085346.pdf 
 
 
 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ...   doc120191011073620.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ...   doc120191011073606.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...   doc120191011073548.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ...   doc120191011073528.pdf 
 
 
 
HTTP Exception: 1 HTTP Transport Error - Unable to establish connection to host 119.59.122.46