ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างหน่วยงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 งบแสดงฐานะการเงิน
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 บริการออนไลน์ (E-Service)
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565
การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2565
[30-03-2022]
กิจกรรมจิตอาสาการจัดเก็บขยะสองข้างทาง ประจำปี 2565
กิจกรรมจิตอาสาการจัดเก็บขยะสองข้างทาง ประจำปี 2565
[25-03-2022]
 
นายอำเภอสำโรงทาบตรวจงานและประชุมราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565
นายอำเภอสำโรงทาบตรวจงานและประชุมราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565
[22-03-2022]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการต่อต้านการทุจริต พ.ศ.2565
[11-03-2022]
 
 
 
[ 09-08-2565] ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบ ...   doc120220809075348.jpg 
[ 04-08-2565] ประกาศหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือนักเรียน 2565   doc120220804062846.pdf doc220220804062846.docx 
[ 23-03-2565] ประกาศเตือนฝนตกฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง เดือนมีนาคม 2565   doc120220323055042.jpg 
[ 22-03-2565] นายอำเภอสำโรงทาบ ตรวจเยียมและประชุมราชการ ประจำปี 2565   doc120220323054903.jpg 
[ 25-02-2565] ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565   doc120220225092320.jpg 
[ 25-02-2565] ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565   doc120220225092211.jpg 
[ 07-02-2565] ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570  
[ 20-01-2565] รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ไตรมาส 4 ประจำเดือน มกราคม 2 ...  
[ 08-10-2564] รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ไตรมาส 3 ประจำเดือน ตุลาคม ...  
[ 27-09-2564] ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 
 
 
 
[ 02-05-2565] ประกาศข้อมูลรายละเอียดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรโรยหินคลุ ...   doc120220518043713.pdf 
[ 02-05-2565] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรโรยหินคลุก สายทางทิศตะว ...   doc120220518043057.pdf 
[ 02-05-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรโรยหินคลุก สายทางทิศตะว ...   doc120220518043340.pdf 
[ 11-03-2565] ประกาศข้อมูลรายละเอียดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกร ...   doc120220311055809.pdf 
[ 11-03-2565] เอกสารปะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง สายทางหนองโพ ...   doc120220311055646.pdf 
[ 11-03-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรลูกรัง สายทางหนองโ ...   doc120220311055520.pdf 
[ 28-02-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120220302082959.pdf 
[ 08-02-2565] ประกาศข้อมูลรายละเอียดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา ...   doc120220208040158.pdf 
[ 08-02-2565] เอกสารปะกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านงิ้ว - ตำบ ...   doc120220208034828.pdf 
[ 08-02-2565] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านงิ้ว - ตำ ...   doc120220208034709.pdf 
 
 
[ 05-07-2565]  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ...   doc120220707081816.pdf 
[ 18-05-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินผิวจราจรโรยหิน ...   doc120220518042647.pdf 
[ 07-04-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...   doc120220408084147.pdf 
[ 29-03-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนดินเสริมผิวจราจรล ...   doc120220330041518.pdf 
[ 14-01-2565] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ...   doc120220117084419.pdf 
[ 08-10-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ...   doc120211008101055.pdf 
[ 12-07-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ...   doc120210713040121.pdf 
[ 07-04-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...   doc120210422030433.pdf 
[ 12-01-2564] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ...   doc120210113075709.pdf 
[ 06-10-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ...   doc120201006072605.pdf 
 
 
    การขอรับเงินสงเคราะห์ศพ... [ศิริพร ทองแย้ม]   (อ่าน : 31/ ตอบ : 0)
    การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ... [ชาวบ้าน ม.1 ตำบลสำโรงทาบ]   (อ่าน : 30/ ตอบ : 0)
    ขอสอบถามการลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับ... [นายปรีชา เฉลิม ]   (อ่าน : 26/ ตอบ : 0)
 
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-9279
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.