Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
poll2
ans1
ans2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
การฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก
การฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสำโรงทาบ และเทศบาลตำบลหมื่นศรี เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่จิตอาสาประจำพื้นที่ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสำโรงทาบ และเทศบาลตำบลหมื่นศรี เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่จิตอาสาประจำพื้นที่ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
 
 
 
 
[ 24-09-2563] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรา ...   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ 
[ 18-09-2563] ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเด ...   162563 
[ 14-08-2563] ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร   ผู้ผ่านการสรรหา 
[ 13-08-2563] ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้อ ...   ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 
[ 13-08-2563] ประกาศ เรื่อง แก้ไขวันประกาศผลสอบคัดเลือกการรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   แก้ไขวันประกาศ 
 
 
 
[ 25-09-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...   doc120200928022849.pdf 
[ 15-09-2563] ประกาศข้อมูลรายละเอียดราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอ ...   doc120200915022025.pdf 
[ 15-09-2563] เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนตาล - หนอง ...   doc120200915021753.pdf 
[ 15-09-2563] ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยโนนตาล - หนอง ...   doc120200915021634.pdf 
[ 26-08-2563] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันคนา ...   doc120200826093620.pdf 
 
 
 
[ 15-07-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ...   doc120200715022220.pdf 
[ 03-04-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม ...   doc120200403085344.pdf 
[ 20-01-2563] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม ...   doc120200120031554.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม ...   doc120191011073620.pdf 
[ 11-10-2562] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 3 (เมษายน ...   doc120191011073606.pdf 
 
 
 
HTTP Exception: 1 HTTP Transport Error - Unable to establish connection to host 119.59.122.46