ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
poll2
ans1
ans2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กรณีถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคตามคำสั่งเจ้าพนักงาน
การมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน กรณีถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคตามคำสั่งเจ้าพนักงาน 
การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปี 2565
การประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปี 2565  
กิจกรรมจิตอาสา การจัดทำแนวกันไฟลามทุ่งเพื่อป้องกันอัคคีภัย ณ บริเวณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ บ้านกุง ประจำปี 2565
กิจกรรมจิตอาสา การจัดทำแนวกันไฟลามทุ่งเพื่อป้องกันอัคคีภัย ณ บริเวณศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ บ้านกุง ประจำปี 2565 
กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อความโปร่งใสภาครัฐ
กิจกรรมการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อความโปร่งใสภาครัฐ  
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ บ้านตะเคียน ตำบลสำโรงทาบ
กิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน ณ บ้านตะเคียน ตำบลสำโรงทาบ  
กิจกรรมทำแนวกันไฟลามทุ่ง บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา
กิจกรรมทำแนวกันไฟลามทุ่ง บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา  
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
กิจกรรมถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ
กิจกรรมถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ 
การฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก
การฝึกอบรมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูผู้ดูแลเด็ก 
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสำโรงทาบ และเทศบาลตำบลหมื่นศรี เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่จิตอาสาประจำพื้นที่ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสำโรงทาบ และเทศบาลตำบลหมื่นศรี เพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่จิตอาสาประจำพื้นที่ เพื่อเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ในเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ ประจำปีงบประมาณ 2563 
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดตลาดชุมชน” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มาลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ มาลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพ 
โครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ.2563
โครงการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี พ.ศ.2563 
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง
ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง  
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563  
อบต.สำโรงทาบ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัย และไฟลามทุ่ง ณ บริเวณรอบณ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ
อบต.สำโรงทาบ ได้ดำเนินการกิจกรรมการจัดทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัย และไฟลามทุ่ง ณ บริเวณรอบณ บริเวณรอบศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ  
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562  
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการกำจัดผักตบชวา วัชพืชที่คลองห้วยแสง ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านสำโรงทาบ
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการกำจัดผักตบชวา วัชพืชที่คลองห้วยแสง ณ บริเวณศาลาประชาคมบ้านสำโรงทาบ 
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือด้านการแซวผ้า ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสำโรงทาบ
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือด้านการแซวผ้า ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสำโรงทาบ 
โครงการ
โครงการ "เล่น ปน เรียน" ประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะเคียน และสำโรงทาบ  
โครงการพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำของนักเรียน (วัคซีนจมน้ำ)
โครงการพัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดในน้ำของนักเรียน (วัคซีนจมน้ำ) 
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และเฝ้าระวังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา
โครงการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ และเฝ้าระวังเยาวชนห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ขอเชิญชวนผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ขอเชิญชวนผู้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเยาวชน ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2562
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเยาวชน ตำบลสำโรงทาบ ประจำปี 2562  
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2562
โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2562  
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดตามจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดตามจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
โครงการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในช่งเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562
โครงการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในช่งเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562  
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างบ้าน เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส  
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์
โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์  
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
มหกรรมกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ภาพกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
ภาพกิจกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒  
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2561
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ.2561 
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2561
โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคเอดส์ ประจำปี พ.ศ.2561 
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 2558
โครงการ อบต.สัญจรพบประชาชน 2558 
านสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่า สำโรงทาบ 2558
านสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 4 ชนเผ่า สำโรงทาบ 2558 
ผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูย ตำบลสำโรงทาบ รวมชุดการเดินแบบผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูย ณ งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555
ผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูย ตำบลสำโรงทาบ รวมชุดการเดินแบบผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูย ณ งานช้างและงานกาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2555 
งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วัดตะเคียน 2558
งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วัดตะเคียน 2558 
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ  วัดเกตุวราราม ปี 2555
วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ณ วัดเกตุวราราม ปี 2555 
สรภัญญะ  ปี 2554
สรภัญญะ ปี 2554 
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558
การแข่งขันกีฬา อบต.สำโรงทาบเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2558  
งานสืบสานวัฒนธรรมชาวกูย
งานสืบสานวัฒนธรรมชาวกูย "งัยซ๊าก" ตำบลสำโรงทาบ 
กิจกรรมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ
กิจกรรมการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ 
การจัดนิทรรศการ
การจัดนิทรรศการ "มหกรรมสินค้า ภูมิปัญญา ของดีตำบลสำโรงทาบ 2553"  
อาลึโฮมสเตย์
อาลึโฮมสเตย์ 
 หน้า 1 | 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร./โทรสาร 0-4406-9756 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.