ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างหน่วยงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 งบแสดงฐานะการเงิน
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 บริการออนไลน์ (E-Service)
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สภาพเศรษฐกิจ
______________________________________________________________________________________________
สภาพเศรษฐกิจ
 

 ราษฎรในตำบลสำโรงทาบส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือเกษตรกรรม  คือ ทำนา ทำสวนปลูกพืชผักคิดเป็นร้อยละ ประมาณ 95 % รับจ้างและค้าขาย และรับราชการ คิดเป็นร้อยละประมาณ 5 % นอกจากประกอบอาชีพหลักแล้วราษฎรในตำบลยังได้รับการส่งเสริมอาชีพ จึงใช้เวลาว่างในการทอผ้าไหม สร้างรายได้ให้กับประชาชนในตำบลได้อย่างมากเช่นกัน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบมีหน่วยธุรกิจ ดังนี้

1. หมู่บ้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 แห่ง

ลำดับ

ชื่อ

ที่ตั้ง

หมายเหตุ

1

บ้านอาลึโฮมสเตย์

หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมชาวกูย ผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูย ผ้าแซว และการอนุรักษ์พิธีกรรม วิถีชีวิตของชุมชนพื้นเมือง

ได้รับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ของกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา

2

บ้านตะเคียน หมู่ที่ 9

หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวกูย ผ้าไหมพื้นเมือง แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ชาวกูย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

3

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ (นายวิเชียร สมนาค)

แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรครบวงจร

2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มี 25 กลุ่ม ดังนี้


ที่

ปีที่ลงทะเบียน

ชื่อ/กลุ่มผู้ประกอบการ

ชื่อ-สกุล

1

2557

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูยบ้านอาลึ

วิภาวัน บุญมาก

2

2557

กลุ่มทอผ้าไหมโฮลกูยบ้านสำโรงทาบ

วิจิต กุหลาบกุลี

3

2557

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุง

เอี่ยม อนุลีจันทร์

4

2557

กลุ่มน้ำยาล้างจานบ้านกุง

เอี่ยม อนุลีจันทร์

5

2557

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน

ขาว ศรัทธาธรรม

6

2557

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียนพัฒนา

เชื่อม ดวงรัตน์

7

2557

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองและเสื้อกูย

ปราณี ดวงรัตน์

8

2557

กลุ่มพัฒนาผ้ากูยไหมตะเคียน

สุรางค์ อยู่พะเนียด

9

2557

ห้วยแสงสตรีไทย

อัญชิสา เชื้อสุพรรณ

10

2557

กลุ่มทำขนมกะหรี่พั๊ฟงาดำบ้านตะเคียนพัฒนา

สาธิยา พุฒหอม

11

2557

วิสาหกิจชุมชนห้วยแสงเกษตรไทย

จิตติพล พิมเสน

12

2557

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอาวุธ

ชุติมา ประสานดี

13

2558

กลุ่มทำน้ำยาเอนกประสงค์บ้านอาลึ

ลำดวน บุญกล้า

14

2558

กลุ่มผลิตตุ๊กตาชาวกูยบ้านอาลึ

สวัสดิ์ กลืนกระโทก

15

2558

กลุ่มพัฒนาผ้าไหมพื้นเมืองบ้านตะเคียนพัฒนา

ภัทรานิษฐ์ บุราคร

16

2558

ขนมไทยแม่ทิพย์(บ้านใหม่ศรีสำโรง)

นายโชคชัย ผาสุก

17

2560

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนห้วยแสง

จิตติพล พิมเสน

18

2560

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนบุรี

อาจ กุหลาบกุลี

19

2561

กลุ่มข้าวอินทรีย์วิถีไทยบ้านตะเคียน

บุญเลิศ ชะฎาทอง

20

2561

กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านตะเคียน

มลทอง สมนาค

21

2561

กลุ่มอาหารพื้นเมืองบ้านตะเคียน

ชยาภรณ์ สมนาค

22

2561

กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าไหมบ้านงิ้ว

เจียน งามนัก

23

2561

กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าไหมบ้านโดด

ปัทมา ตรีวัฒนศักดิ์

24

2561

สวนสาทร (บ้านกุง)

นายสุริยัน เจือจันทร์

25

2562

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ศรีสำโรง

วิไลวรรณ สันทาลุนัย

3. ผู้ลงทะเบียน OTOP จำนวน 15 กลุ่ม

ลำดับ

ชื่อผู้ประกอบการ

ประธานกลุ่มเจ้าของ

หมู่

ประเภท

หมายเหตุ

1

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียน

นาง ขาว ศรัทธาธรรม

9

ผ้า

2

กลุ่มทอผ้าไหมโฮลกูยบ้านสำโรงทาบ

นาง วิจิต กุหลาบกุลี

1

ผ้า

ระดับ 4 ดาว

3

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านกุง

นาง เอี่ยม อนุลีจันทร์

2

ผ้า

4

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านอาวุธ

นาง ชุติมา ประสานดี

3

ผ้า

5

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนบุรี

นาง อาจ กุหลาบกุลี

5

ผ้า

ระดับ 5 ดาว

6

กลุ่มสัมมาชีพชุมชนห้วยแสง

นาย จิตติพล พิมเสน

8

ผ้า

7

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองชาวกูยบ้านอาลึ

นาง วิภาวัน บุญมาก

4

ผ้า

8

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านใหม่ศรีสำโรง

นาง วิไลวรรณ สันทาลุนัย

6

ผ้า

9

กลุ่มทอผ้าไหมพื้นเมืองและเสื้อกูย

นาง ปราณี ดวงรัตน์

6

ผ้า

10

กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าไหมบ้านงิ้ว

นาง เจียน งามนัก

7

ผ้า

11

กลุ่มพัฒนาผ้ากูยไหมตะเคียน

นาง สุรางค์ อยู่พะเนียด

9

ผ้า

ระดับ 4 ดาว

12

ห้วยแสงสตรีไทย

นาง อัญชิสา เชื้อสุพรรณ

10

ผ้า

13

กลุ่มสัมมาชีพทอผ้าไหมบ้านโดด

นาง ปัทมา ตรีวัฒนศักดิ์

11

ผ้า

14

กลุ่มพัฒนาผ้าไหมพื้นเมืองบ้านตะเคียนพัฒนา

นาง ภัทรานิษฐ์ บุราคร

12

ผ้า

ระดับ 4 ดาว

15

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตะเคียนพัฒนา

นาง เชื่อม ดวงรัตน์

12

ผ้า

 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-9279
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.