ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
poll2
ans1
ans2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

มีจำนวน 2 ศูนย์ คือ ศพด.บ้านตะเคียน ศพด.บ้านสำโรงทาบ

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

จำนวน 1 แห่ง ณ บ้านตะเคียน หมู่ที่ 9

วัด/สำนักสงฆ์ และเคหะสถาน

มีจำนวน 6 แห่ง ดังนี้

1. วัดเกตุวราราม บ้านโดด หมู่ที่ 11

2. วัดโคกกระกาย บ้านโดด หมู่ที่ 11

3. วัดตะเคียนโพธิ์สิตาราม บ้านตะเคียน หมู่ที่ 9

4. วัดอรุณธรรมบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7

5. วัดป่าบ้านงิ้ว หมู่ที่ 7

6. วัดบ้านกุง หมู่ที่ 2

7. ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านตะเคียนพัฒนา หมู่ที่ 12

8. วัดป่าบ้านอาลึ  หมู่ที่ 4 

หมายเหตุ มีเมรุในเขตพื้นที่ตำบล จำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนและสถานศึกษาในพื้นที่

มีจำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม เป็นโรงเรียนเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

2. โรงเรียนบ้านตะเคียน สอนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

3. โรงเรียนบ้านสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) สอนในระดับอนุบาล และประถมศึกษา

4. โรงเรียนบ้านกุง หมู่ที่ 2 สอนในระดับอนุบาล และประถมศึกษา

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร./โทรสาร 0-4406-9756 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.