ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
poll2
ans1
ans2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ตำบลสำโรงทาบเป็นตำบลที่ตั้งขึ้นตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า “ต้นสำโรง” ซึ่งเกิดขึ้นที่วัด มีลักษณะเป็นต้นเตี้ยพุ่มราบแผ่กิ่งก้านติดพื้น โดยผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคนแรก คือ นายตาแสง บุราคร และคณะได้มาตั้งถิ่นฐานโดยอพยพมาจากบ้านกล้วย (บ้านงิ้ว ตำบลสำโรงทาบในปัจจุบัน) และตั้งบ้านเรือนครั้งแรกอยู่ที่บ้านสำโรงทาบในการจัดตั้งครั้งแรกนั้นไม่ทราบความแน่ชัด ชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานได้ทำการขุดคลองรอบหมู่บ้าน ซึ่งภาษาส่วยเรียกว่า “ตอม” ต่อมาเปลี่่ยนเป็น “ห้วยแสง” และตามที่นายตาแสง บุราคร ได้เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเป็นคนแรกจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นกำนันคนแรกของตำบล จนเสียชีวิตได้มี หลวงพิบูลย์ บุราคร เป็นกำนันคนต่อมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นตามลำดับ ดังนี้

1.นายสมพงษ์ อรุณยะเดช ประธานกรรมการบริหารคนแรก (2538-2544)

2.นายกิตติ กาญจนวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร/นายก อบต. (2544-2546)

3.นายมนัส ดินแผ่น นายก อบต. (2546-2548)

4.นายสมพงษ์ อรุณยะเดช นายก อบต. (2548-ปัจจุบัน)

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร./โทรสาร 0-4406-9756 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.