ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
poll2
ans1
ans2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
 

ตำบลสำโรงทาบเป็นตำบลที่ตั้งขึ้นตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า “ต้นสำโรง” ซึ่งเกิดขึ้นที่วัด มีลักษณะเป็นต้นเตี้ยพุ่มราบแผ่กิ่งก้านติดพื้น โดยผู้ก่อตั้งหมู่บ้านคนแรก คือ นายตาแสง บุราคร และคณะได้มาตั้งถิ่นฐานโดยอพยพมาจากบ้านกล้วย (บ้านงิ้ว ตำบลสำโรงทาบในปัจจุบัน) และตั้งบ้านเรือนครั้งแรกอยู่ที่บ้านสำโรงทาบในการจัดตั้งครั้งแรกนั้นไม่ทราบความแน่ชัด ชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานได้ทำการขุดคลองรอบหมู่บ้าน ซึ่งภาษาส่วยเรียกว่า “ตอม” ต่อมาเปลี่่ยนเป็น “ห้วยแสง” และตามที่นายตาแสง บุราคร ได้เป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้านเป็นคนแรกจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็นกำนันคนแรกของตำบล จนเสียชีวิตได้มี หลวงพิบูลย์ บุราคร เป็นกำนันคนต่อมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลสำโรงทาบ ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 โดยมีผู้บริหารท้องถิ่นตามลำดับ ดังนี้

1.นายสมพงษ์ อรุณยะเดช ประธานกรรมการบริหารคนแรก (2538-2544)

2.นายกิตติ กาญจนวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร/นายก อบต. (2544-2546)

3.นายมนัส ดินแผ่น นายก อบต. (2546-2548)

4.นายสมพงษ์ อรุณยะเดช นายก อบต. (2548-ปัจจุบัน)

 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร./โทรสาร 0-4406-9756 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.