ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
poll2
ans1
ans2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สมาชิกสภา
สมาชิกสภา
 
 
นายสมหมาย บุญมาก
นายสมหมาย บุญมาก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
นางดวงนภา เกิดลาภ
นางดวงนภา เกิดลาภ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
นายปรีชา สมชอบ
นายปรีชา สมชอบ
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
นางสุภาภรณ์ คงพานิช
นางสุภาภรณ์ คงพานิช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
 นายสมชาย ประสานดี
นายสมชาย ประสานดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายสยามรัฐ แสงเพชร
นายสยามรัฐ แสงเพชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายมงคล ประสานดี
นายมงคล ประสานดี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายแม้น สุขคุ้ม
นายแม้น สุขคุ้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นางสมรวน แสงเพชร
นางสมรวน แสงเพชร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายกลิ่นธูป บุญกล้า
นายกลิ่นธูป บุญกล้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางปราณี ดวงรัตน์
นางปราณี ดวงรัตน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายชนะศักดิ์ ทองแย้ม
นายชนะศักดิ์ ทองแย้ม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายสมาน บุญกล้า
นายสมาน บุญกล้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายสำราญ โถทอง
นายสำราญ โถทอง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายปิ่น กุหลาบกุลี
นายปิ่น กุหลาบกุลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นางมนทิกาน สังขพงษ์
นางมนทิกาน สังขพงษ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายมลทอง สมนาค
นายมลทอง สมนาค
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นางสมพิศ สมนาค
นางสมพิศ สมนาค
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมศักดิ์ ยอดใส
นายสมศักดิ์ ยอดใส
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายนิพนธ์ อรุณยะเดช
นายนิพนธ์ อรุณยะเดช
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายสุจิณ บุราคร
นายสุจิณ บุราคร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายประทีป วิวาสุข
นายประทีป วิวาสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายสุเนตร ใจกล้า
นายสุเนตร ใจกล้า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร./โทรสาร 0-4406-9756 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.