ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
poll2
ans1
ans2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางชนัญชิดา ทองศรี
นางชนัญชิดา ทองศรี
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายชาตรี คำเพ็ชร
นายชาตรี คำเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางยุพิน บุญมาก
นางยุพิน บุญมาก
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวจิราพร จังอินทร์
นางสาวจิราพร จังอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
จ่าเอกก้องเกียรติ ในนวล
จ่าเอกก้องเกียรติ ในนวล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางนันธิวา คงพานิช
นางนันธิวา คงพานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทรงยศ สมนาค
นายทรงยศ สมนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจิรายุทธ โคตรพันธ์
นายจิรายุทธ โคตรพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนวรรธน์  พลภูเมือง
นายธนวรรธน์ พลภูเมือง
พนักงานขับรถยนต์
นายอำภา วงศ์ขวาหูม
นายอำภา วงศ์ขวาหูม
คนตกแต่งสวน
นางสิรินาถ โคตพันธ์
นางสิรินาถ โคตพันธ์
คนงานทั่วไป
นายจตุรงค์ งามนัก
นายจตุรงค์ งามนัก
นักการภารโรง
-ว่าง-
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
นายเจษฎา บุราคร
นายเจษฎา บุราคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นาเปรม บุราคร
นาเปรม บุราคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพิเชฐ สุดทวี
นายพิเชฐ สุดทวี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
น.ส.ชุลีกร วิถุนัด
น.ส.ชุลีกร วิถุนัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายสมเชื้อ ดวงรัตน์
นายสมเชื้อ ดวงรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร./โทรสาร 0-4406-9756 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.