ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย  
 
 
 
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
บริการขั้นพื้นฐาน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
โครงสร้างหน่วยงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  อปพร.
  มุมอาเซียน
  จดหมายข่าว
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
  ผลิตภัณฑ์ตำบล
  สถานที่สำคัญ
  หนังสือราชการ สถ.
  หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 ข้อมูลหน่วยงานตามตัวชี้วัด ITA
 การพิจารณา ทบทวน ภารกิจ
 
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  ราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผู้เสนอราคา
 งบแสดงฐานะการเงิน
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 บริการออนไลน์ (E-Service)
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
______________________________________________________________________________________________
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
นางชนัญชิดา ทองศรี
นางชนัญชิดา ทองศรี
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นายชาตรี คำเพ็ชร
นายชาตรี คำเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางยุพิน บุญมาก
นางยุพิน บุญมาก
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวจิราพร จังอินทร์
นางสาวจิราพร จังอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
จ่าเอกก้องเกียรติ ในนวล
จ่าเอกก้องเกียรติ ในนวล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน
นางนันธิวา คงพานิช
นางนันธิวา คงพานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทรงยศ สมนาค
นายทรงยศ สมนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจิรายุทธ โคตรพันธ์
นายจิรายุทธ โคตรพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธนวรรธน์  พลภูเมือง
นายธนวรรธน์ พลภูเมือง
พนักงานขับรถยนต์
นายอำภา วงศ์ขวาหูม
นายอำภา วงศ์ขวาหูม
คนตกแต่งสวน
นางสิรินาถ โคตพันธ์
นางสิรินาถ โคตพันธ์
คนงานทั่วไป
นายจตุรงค์ งามนัก
นายจตุรงค์ งามนัก
นักการภารโรง
-ว่าง-
-ว่าง-
คนงานทั่วไป
นายเจษฎา บุราคร
นายเจษฎา บุราคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ(อปพร.)
นาเปรม บุราคร
นาเปรม บุราคร
พนักงานจ้างเหมาบริการ(อปพร.)
นายพิเชฐ สุดทวี
นายพิเชฐ สุดทวี
พนักงานจ้างเหมาบริการ(อปพร.)
น.ส.ชุลีกร วิถุนัด
น.ส.ชุลีกร วิถุนัด
พนักงานจ้างเหมาบริการ(อปพร.)
นายสมเชื้อ ดวงรัตน์
นายสมเชื้อ ดวงรัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ(ยาม)
นางทัชชล  เพชร์แสง
นางทัชชล เพชร์แสง
พนักงานจ้างเหมาบริการ(แม่บ้าน)
 
 
 
 
 
โทรศัพท์ 0-4456-9279
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.