Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  ตำบลสำโรงทาบน่าอยู่ คู่คุณภาพชีวิตดี ด้วยวิถีอารยธรรมชาวกูย
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 สภาพเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 บริการขั้นพื้นฐาน
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 โครงสร้างหน่วยงาน
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือประชาชน
ศูนย์ดำรงธรรม
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ภาพกิจกรรม
สถานที่สำคัญ
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
 แบบสอบถามความคิดเห็น
 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  แผนอัตรากำลัง
 แนะนำการชำระภาษี
 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
จัดซื้อจัดจ้าง
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 งบแสดงฐานะการเงิน
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการการกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
poll2
ans1
ans2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
 
สำนักปลัด
สำนักปลัด
 
 
นางชนัญชิดา ทองศรี
นางชนัญชิดา ทองศรี
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป )
นายชาตรี คำเพ็ชร
นายชาตรี คำเพ็ชร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางยุพิน บุญมาก
นางยุพิน บุญมาก
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวจิราพร จังอินทร์
นางสาวจิราพร จังอินทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอกก้องเกียรติ ในนวล
จ่าเอกก้องเกียรติ ในนวล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางนันธิวา คงพานิช
นางนันธิวา คงพานิช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายทรงยศ สมนาค
นายทรงยศ สมนาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายจิรายุทธ โคตรพันธ์
นายจิรายุทธ โคตรพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอำภา วงศ์ขวาหูม
นายอำภา วงศ์ขวาหูม
คนตกแต่งสวน
นางสิรินาถ โคตพันธ์
นางสิรินาถ โคตพันธ์
คนงานทั่วไป
นายประดิษฐ บุราคร
นายประดิษฐ บุราคร
คนงานทั่วไป
นายจาตุรงค์ งามนัก
นายจาตุรงค์ งามนัก
นักการภารโรง
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ( โทร./โทรสาร 0-4406-9756 )
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานสนทนา  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.